Atbalsta personāls

Rīgas Pļavnieku pamatskolas atbalsta personāla grupas darbības kārtība

 


       

Atbalsta Personāla grupas mērķi:

 •   Veikt mērķtiecīgu pedagoģiskās, sociālas un psiholoģiskās izpētes darbu koordinēšanu
 •   Sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām un citām speciālām vajadzībām integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā
 •   Veicināt vecāku vai aizbildņu līdzdalību un sadarbību izglītības procesā

  Klases audzinātājs:

 •  Palīdz iesaistīties skolas dzīvē
 •  Regulāri informē par skolēnu sekmēm un attieksmi pret mācībām, uzvedību, skolas apmeklējumu un sasniegumiem
 •  Informē par pulciņiem un pasākumiem
 •  Sniedz atbalstu un sadarbību, ņemot vērā katra skolēna individuālās spējas un vajadzības
 •  Nepieciešamības gadījumā palīdz sadarboties ar skolas atbalsta personāla speciālistiem un priekšmeta skolotājiem
 •  Sniedz padomus audzināšanas jautājumos

Koordinē informācijas apmaiņu ar atbalsta personālu  

Psihologs:

 •  Palīdz rast risinājumu sarežģītās situācijās
 •  Palīdz risināt emocionālus pārdzīvojumus un konfliktus
 •  Palīdz apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas
 •  Sniedz informāciju par bērna attīstības īpatnībām
 •  Konsultē individuāli vecākus, skolēnus, skolotājus
 •  Ievēro Profesionālās ētikas kodeksu un nodrošina klientam konfidencionalitāti
 •  Konsultē bērnus tikai pēc vecāku konsultācijas un parakstītas atļaujas par darbu ar bērnu

Sociālais pedagogs:

 •   Palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas rodas izglītības procesā un savstarpējās attiecībās
 •   Izzina un novērtē skolēna sadzīves apstākļus mājās
 •   Organizē profilakses pasākumus par bērnu pienākumiem un tiesībām, drošību, atkarībām
 •   Ja nepieciešams, aizsargā bērna tiesības
 •   Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem
 •   Sniedz atbalstu, konsultācijas un palīdz risināt konfliktsituācijas
 •   Ievēro konfidencionalitāti

Speciālais pedagogs:

 •   Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus
 •   Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem u.c. speciālās izglītības vajadzībām
 •   Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem
 •   Palīdz rast risinājumus, lai skolēns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes
 •   Sadarbojas ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem

Logopēds:

 •   Labo skolēnu skaņu izrunas traucējumus
 •   Veic mācību korekcijas darbu skolēniem ar nepietiekamu valodas sistēmas attīstību, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem
 •   Sadarbojas ar klašu audzinātājiem, latviešu valodas skolotājiem un vecākiem

Medicīnas māsa:

 •   Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību
 •   Veic primāro profilaksi skolā
 •   Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas un fiziskās veselības jautājumiem

 


Atbalsta personāla pieņemšanas laiki: (uz konsultāciju vēlama iepriekšēja pieteikšanās)  

Skoloājs logopēds
Ingrīda Zāģere
(tālr. 26461588), 218. kab.

Darba laiks / Pieņemšanas laiks: 

Otrdiena 13.15 – 17.40

Ceturtdiena 11.35  – 17.40  


Skoloājs logopēds 

Māra Priedīte - Abricka (tālr.29985016 ), 218.kab.

Darba laiks / Pieņemšanas laiks: 

Pirmdiena 13.15 - 16.15

Trešdiena 12.15 - 16.15

Piektdiena 12.20 - 15.50 


Psihologs
Maija Celmiņa - Skricka
(tālr.29714523), 318. kab

Darba laiks                                                                    Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena     09.00 - 19.00                                                 10.00 - 18.00                                      

Otrdiena       09.00 - 16.30                                                 10.00 - 14.00

Trešdiena     09.00 - 16.30                                                 10.00 - 14.00

Ceturtdiena   09.00 - 15.30                                                 10.00 - 14.00

Pārtraukums

P., O., T., C. - 12.00 - 12.30

Konsultācijas vecākiem notiek pēc iepriekšējas pierakstīšanas.


Sociālais pedagogs

Mārīte Laizāne (tālr. 29619926), 330. kab
Darba laiks / Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 09.00 – 13.00, 14.00 - 17.30

Otrdiena 09.00 - 12.00, 12.30 - 16.00

Trešdiena 08.00 – 12.00, 1230 - 15.00

Ceturtdiena 09.00 – 12.00, 12.30 - 16.00

Piektdiena 08.00 – 14.00


Medicīnas māsa

Daina Buļa (tālr. 28813397), (medpunkts 1.stāvs)
Darba laiks / Pieņemšanas laiks:
Darba dienās 07.30 - 11.00, 11.30 - 16.00


Speciālais pedagogs

Velga Mikena (tālr.29560358), (213. kab)
Darba laiks / Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 08.00 – 11.05, 12.25 - 16.15
Otrdiena 08.00 – 11.05, 11.35 - 16.00
Trešdiena 08.00 – 11.05, 13.15 - 14.45
Ceturtdiena 08.00 – 08.40, 09.35 - 11.05, 11.35 - 16.05
Piektdiena 08.00 – 10.15, 12.25 - 13.55