Par mums

Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija:

„Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

  Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija:

„Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Rīgas Pļavnieku pamatskolā tiek realizēta Vispārējās pamatizglītības (1. - 9. klase) programma (programmas kods: 21011111) un Vispārējās pamatizglītības (1. – 9. klase) matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma (programmas kods: 21013111). 

Rīgas Pļavnieku pamatskola darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā.

Skolā strādā 66 kvalificēti pedagogi. Ir 29 klašu grupas.

Mūsu skolā ir droša vide. Darbojas pagarinātā dienas grupa un ir pieejams atbalsta personāls: sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, kā arī medmāsa. Skola nodrošināta ar mūsdienīgu sporta zāli un sporta inventāru, kas sniedz iespēju skolēniem aktīvi iesaistīties sporta nodarbībās un sacensībās.

Skola ir bagāta ar interešu izglītības pulciņu klāstu. Ir iespējams apmeklēt:

 • Basketbols
 • 1.- 4.klašu koris
 • Zēnu koris
 • 1. - 2.klašu tautu deju kolektīvs
 • 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs
 • 5. - 9.klašu tautu deju kolektīvs
 • Floristika 5.- 7.klasēm
 • Teātra pulciņš 2. – 9.klasēm
 • Keramika 1. – 7.klasēm
 • Netradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm
 • Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm
 • Volante (koris) 5.- 9.klase
 • Mājas lapas veidošana
 • Florbols