Rīgas Pļavnieku pamatskolas atbalsta personāla grupas darbības kārtība

Vecākiem - kā palīdzēt savam bērnam


       

Atbalsta Personāla grupas mērķi:

 •   Veikt mērķtiecīgu pedagoģiskās, sociālas un psiholoģiskās izpētes darbu koordinēšanu
 •   Sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām un citām speciālām vajadzībām integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā
 •   Veicināt vecāku vai aizbildņu līdzdalību un sadarbību izglītības procesā

  Klases audzinātājs:

 •  Palīdz iesaistīties skolas dzīvē
 •  Regulāri informē par skolēnu sekmēm un attieksmi pret mācībām, uzvedību, skolas apmeklējumu un sasniegumiem
 •  Informē par pulciņiem un pasākumiem
 •  Sniedz atbalstu un sadarbību, ņemot vērā katra skolēna individuālās spējas un vajadzības
 •  Nepieciešamības gadījumā palīdz sadarboties ar skolas atbalsta personāla speciālistiem un priekšmeta skolotājiem
 •  Sniedz padomus audzināšanas jautājumos

Koordinē informācijas apmaiņu ar atbalsta personālu  

Psihologs:

 •  Palīdz rast risinājumu sarežģītās situācijās
 •  Palīdz risināt emocionālus pārdzīvojumus un konfliktus
 •  Palīdz apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas
 •  Sniedz informāciju par bērna attīstības īpatnībām
 •  Konsultē individuāli vecākus, skolēnus, skolotājus
 •  Ievēro Profesionālās ētikas kodeksu un nodrošina klientam konfidencionalitāti
 •  Konsultē bērnus tikai pēc vecāku konsultācijas un parakstītas atļaujas par darbu ar bērnu

Sociālais pedagogs:

 •   Palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas rodas izglītības procesā un savstarpējās attiecībās
 •   Izzina un novērtē skolēna sadzīves apstākļus mājās
 •   Organizē profilakses pasākumus par bērnu pienākumiem un tiesībām, drošību, atkarībām
 •   Ja nepieciešams, aizsargā bērna tiesības
 •   Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem
 •   Sniedz atbalstu, konsultācijas un palīdz risināt konfliktsituācijas
 •   Ievēro konfidencionalitāti

Speciālais pedagogs:

 •   Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus
 •   Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem u.c. speciālās izglītības vajadzībām
 •   Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem
 •   Palīdz rast risinājumus, lai skolēns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes
 •   Sadarbojas ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem

Logopēds:

 •   Labo skolēnu skaņu izrunas traucējumus
 •   Veic mācību korekcijas darbu skolēniem ar nepietiekamu valodas sistēmas attīstību, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem
 •   Sadarbojas ar klašu audzinātājiem, latviešu valodas skolotājiem un vecākiem

Medicīnas māsa:

 •   Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību
 •   Veic primāro profilaksi skolā
 •   Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas un fiziskās veselības jautājumiem

 


Atbalsta personāla pieņemšanas laiki: (uz konsultāciju vēlama iepriekšēja pieteikšanās)  

Skoloājs logopēds
Kristīne Nikolajeva (tālr.27708577), 306.kab.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Darba laiks

11:00-17:00

11:00-17:00

11:00-17:00

11:00-17:00

11:00-17:00

 


Skoloājs logopēds 

Ingrīda Zāģere (tālr.26461588 ), 218.kab.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Darba laiks

13:15 - 16:10

13:20 - 16:20

8:40 -  9:25

13:20 - 16:00

13:15- 15:55

 

 

 

 

 


Psihologs
Maija Celmiņa - Skricka
(tālr.29714523), 318. kab.

Konsultācijas vecākiem notiek ar iepriekšējo sazināšanos ar e-klases pasta palīdzību vai telefoniski.

Diena

Darba laiks

Pieņemšanas laiks

Pirmdiena

 

 

Otrdiena

 

 

Trešdiena

 

 

Ceturtdiena

 

 

Piektdiena

 

 

 


Sociālais pedagogs 6.a, 6.b klases un 7. - 9. klases

Sandra Inovska (tālr. 26841223; e - pasts sinovska@edu.riga.lv), 106. kab.

Diena

Darba laiks

Pārtraukums

Pirmdiena

12:00 - 18:00

 

Otrdiena   

08:00 - 13:00

 

Trešdiena 

- - - - - - - 

 

Ceturtdiena  

08:00 – 16:00

12:00 – 12:30

Piektdiena

08:00 – 16:00

 

 

Sociālais pedagogs

Iveta Elmane (tālr. 26020605), 213. kab.

Diena

Darba laiks

Pārtraukums

Pirmdiena

8.00 - 8.45; 9.30 - 12.00; 12.30 - 15.45

 

Otrdiena   

8.30 - 12.00; 12.30 - 15.45

 

Trešdiena 

8.00 - 12.00; 12.30 - 15.30

 

Ceturtdiena  

8.00 - 12.00; 12.30 - 15.30

 

Piektdiena 8.00 - 9.30; 10.15 - 12.00; 12.30 - 14.15  

Medicīnas māsa

Daina Buļa (tālr. 28813397), (medpunkts 1.stāvs)
Darba laiks / Pieņemšanas laiks:
Darba dienās 07.30 - 11.00, 11.30 - 16.00