Rīgas Pļavnieku pamatskolas atbalsta personāla grupas darbības kārtība

Vecākiem - kā palīdzēt savam bērnam


       

Atbalsta Personāla grupas mērķi:

 •   Veikt mērķtiecīgu pedagoģiskās, sociālas un psiholoģiskās izpētes darbu koordinēšanu
 •   Sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām un citām speciālām vajadzībām integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā
 •   Veicināt vecāku vai aizbildņu līdzdalību un sadarbību izglītības procesā

  Klases audzinātājs:

 •  Palīdz iesaistīties skolas dzīvē
 •  Regulāri informē par skolēnu sekmēm un attieksmi pret mācībām, uzvedību, skolas apmeklējumu un sasniegumiem
 •  Informē par pulciņiem un pasākumiem
 •  Sniedz atbalstu un sadarbību, ņemot vērā katra skolēna individuālās spējas un vajadzības
 •  Nepieciešamības gadījumā palīdz sadarboties ar skolas atbalsta personāla speciālistiem un priekšmeta skolotājiem
 •  Sniedz padomus audzināšanas jautājumos

Koordinē informācijas apmaiņu ar atbalsta personālu  

Psihologs:

 •  Palīdz rast risinājumu sarežģītās situācijās
 •  Palīdz risināt emocionālus pārdzīvojumus un konfliktus
 •  Palīdz apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas
 •  Sniedz informāciju par bērna attīstības īpatnībām
 •  Konsultē individuāli vecākus, skolēnus, skolotājus
 •  Ievēro Profesionālās ētikas kodeksu un nodrošina klientam konfidencionalitāti
 •  Konsultē bērnus tikai pēc vecāku konsultācijas un parakstītas atļaujas par darbu ar bērnu

Sociālais pedagogs:

 •   Palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas rodas izglītības procesā un savstarpējās attiecībās
 •   Izzina un novērtē skolēna sadzīves apstākļus mājās
 •   Organizē profilakses pasākumus par bērnu pienākumiem un tiesībām, drošību, atkarībām
 •   Ja nepieciešams, aizsargā bērna tiesības
 •   Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem
 •   Sniedz atbalstu, konsultācijas un palīdz risināt konfliktsituācijas
 •   Ievēro konfidencionalitāti

Speciālais pedagogs:

 •   Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus
 •   Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem u.c. speciālās izglītības vajadzībām
 •   Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem
 •   Palīdz rast risinājumus, lai skolēns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes
 •   Sadarbojas ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem

Logopēds:

 •   Labo skolēnu skaņu izrunas traucējumus
 •   Veic mācību korekcijas darbu skolēniem ar nepietiekamu valodas sistēmas attīstību, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem
 •   Sadarbojas ar klašu audzinātājiem, latviešu valodas skolotājiem un vecākiem

Medicīnas māsa:

 •   Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību
 •   Veic primāro profilaksi skolā
 •   Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas un fiziskās veselības jautājumiem

 


Atbalsta personāla pieņemšanas laiki: (uz konsultāciju vēlama iepriekšēja pieteikšanās)  

Skoloājs logopēds
Ingrīda Zāģere
(tālr. 26461588), 218. kab.

Darba laiks / Pieņemšanas laiks: 

Otrdiena 9.35 – 11.00; 12.30 - 17.50

Ceturtdiena 12.30  – 17.45  


Skoloājs logopēds 

Māra Priedīte - Abricka (tālr.29985016 ), 218.kab.

Darba laiks / Pieņemšanas laiks: 

Pirmdiena   8.00 - 17.15

Otrdiena     8.00 - 16.00

Trešdiena   8.00 - 17.15

Ceturtdiena 8.00 - 16.00

Piektdiena   8.00 - 16.00 

Pārtraukums 11.05 - 11.35


Psihologs
Maija Celmiņa - Skricka
(tālr.29714523), 318. kab

Darba laiks                                                                    Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena    09.00 - 13.00; 15.00 - 19.00                         10.00 - 13.00                                      

Otrdiena       09.00 - 13.00; 15.00 - 18.00                         10.00 - 13.00

Trešdiena     09.00 - 13.00; 15.00 - 17.30                          10.00 - 13.00

Piektdiena    09.00 - 17.30                                                    10.00 - 15.00

Pārtraukums P., O., T., Pk. - 12.00 - 13.00

Konsultācijas vecākiem notiek pēc iepriekšējas pierakstīšanas.

Projekts "Izglītojamo uzvedības korekcijas nodarbības"

Darba laiks projekta ietvaros no 01.10.2018.

Pirmdiena 13.00 - 15.00

Otrdiena   13.00 - 15.00

Trešdiena 13.00 - 15.00


Sociālais pedagogs

Mārīte Laizāne (tālr. 29619926), 330. kab
Darba laiks / Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena  08.00 – 18.00             Vecāku konsultācijas 16.00 - 18.00

Otrdiena     08.00 - 16.00

Trešdiena   08.00 – 16.00

Ceturtdiena 08.00 – 16.00

Piektdiena   08.00 – 15.00

Pārtraukums P., O., T., C. - 12.00 - 12.30

Projekts "Izglītojamo uzvedības korekcijas nodarbības"

Darba laiks projekta ietvaros no 01.10.2018.

Pirmdiena 13.00 - 15.00

Otrdiena   13.00 - 15.00

Trešdiena 13.00 - 15.00


Medicīnas māsa

Daina Buļa (tālr. 28813397), (medpunkts 1.stāvs)
Darba laiks / Pieņemšanas laiks:
Darba dienās 07.30 - 11.00, 11.30 - 16.00


Speciālais pedagogs

Velga Mikena (tālr.29560358), (213. kab)
Darba laiks/Pieņemšanas laiks (lejuplādēt)