Rīgas Pļavnieku pamatskola ir uzsākusi dalību projektu konkursā „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ar mērķi pilnveidot skolotāju zināšanas un prasmes par diferencētas pieejas nodrošināšanu matemātikas mācību satura apguves procesā, radot dažādu risinājumu (metodisko paņēmienu) kopu skolēna mācību sasniegumu dinamikas sekmēšanai augstākā līmenī. Kopējais iesaistītais dalībnieku skaits ir 37 skolotāji.

IZ

 

iz2


•    2018.gada 29. novembrī kolektīvs ir uzsācis 12 h profesionālās pilnveides kursu ciklu “Matemātikas mācību saturs, tās apguves metodika mūsdienu izglītības ieguves kontekstā”, lektore Aira Kumerdanka, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes, matemātikas nodaļas metodiķe. Nodarbības laikā akcenti tika vērsti uz matemātikas satura pēctecību sākumskolā un pamatskolā, kā arī praktiski pētīti jaunā satura dokumentu projekts un formulēti svarīgākie matemātikas pamatjautājumi.
•    2019.gada 3.janvārī aktīva skolotāju dalība 8 h pedagogu profesionālās pilnveides – kursos “ Skolēnu aktīva un apzināta līdzdalība matemātikas mācību satura apguvē 1.-6.klasē”, lektore Asoc.prof. Ineta Helmane, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, pirmskolas un sākumizglītības nodaļa. Kursu saturs tika vērsts uz aktualitātēm matemātikas mācībā kā mūsdienīgu kompetencēs balstītu pedagoģisko procesu 1.-6.klasē un skolēnu pētniecisko darbību matemātikas mācību satura apguvē. 
•    2019.gada 4.janvārī skolotāju dalība 4 h seminārā “Produktīva mācību stunda”, lektore Rīgas Imantas vidusskolas skolotāja Iveta Veinberga, kur uzmanība tika vērsta uz 4 dziļās mācīšanās elementiem – skaidrs sasniedzamais rezultāts skolēniem, jēgpilni uzdevumi un atbalsts, attīstoša atgriezeniskā saite, skolēni domā par savu mācīšanos.

 

izgl_iz_1 izgl_iz_2
izgl_iz_3 izgl_iz_4