Rīgas Pļavnieku pamatskolas atbalsta personāla grupas darbības kārtība

Vecākiem - kā palīdzēt savam bērnam


       

Atbalsta Personāla grupas mērķi:

 •   Veikt mērķtiecīgu pedagoģiskās, sociālas un psiholoģiskās izpētes darbu koordinēšanu
 •   Sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām un citām speciālām vajadzībām integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā
 •   Veicināt vecāku vai aizbildņu līdzdalību un sadarbību izglītības procesā

  Klases audzinātājs:

 •  Palīdz iesaistīties skolas dzīvē
 •  Regulāri informē par skolēnu sekmēm un attieksmi pret mācībām, uzvedību, skolas apmeklējumu un sasniegumiem
 •  Informē par pulciņiem un pasākumiem
 •  Sniedz atbalstu un sadarbību, ņemot vērā katra skolēna individuālās spējas un vajadzības
 •  Nepieciešamības gadījumā palīdz sadarboties ar skolas atbalsta personāla speciālistiem un priekšmeta skolotājiem
 •  Sniedz padomus audzināšanas jautājumos

Koordinē informācijas apmaiņu ar atbalsta personālu  

Psihologs:

 •  Palīdz rast risinājumu sarežģītās situācijās
 •  Palīdz risināt emocionālus pārdzīvojumus un konfliktus
 •  Palīdz apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas
 •  Sniedz informāciju par bērna attīstības īpatnībām
 •  Konsultē individuāli vecākus, skolēnus, skolotājus
 •  Ievēro Profesionālās ētikas kodeksu un nodrošina klientam konfidencionalitāti
 •  Konsultē bērnus tikai pēc vecāku konsultācijas un parakstītas atļaujas par darbu ar bērnu

Sociālais pedagogs:

 •   Palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas rodas izglītības procesā un savstarpējās attiecībās
 •   Izzina un novērtē skolēna sadzīves apstākļus mājās
 •   Organizē profilakses pasākumus par bērnu pienākumiem un tiesībām, drošību, atkarībām
 •   Ja nepieciešams, aizsargā bērna tiesības
 •   Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem
 •   Sniedz atbalstu, konsultācijas un palīdz risināt konfliktsituācijas
 •   Ievēro konfidencionalitāti

Speciālais pedagogs:

 •   Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus
 •   Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem u.c. speciālās izglītības vajadzībām
 •   Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem
 •   Palīdz rast risinājumus, lai skolēns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes
 •   Sadarbojas ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem

Logopēds:

 •   Labo skolēnu skaņu izrunas traucējumus
 •   Veic mācību korekcijas darbu skolēniem ar nepietiekamu valodas sistēmas attīstību, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem
 •   Sadarbojas ar klašu audzinātājiem, latviešu valodas skolotājiem un vecākiem

Medicīnas māsa:

 •   Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību
 •   Veic primāro profilaksi skolā
 •   Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas un fiziskās veselības jautājumiem

 


Atbalsta personāla pieņemšanas laiki: (uz konsultāciju vēlama iepriekšēja pieteikšanās)  

Skoloājs logopēds
Kristīne Nikolajeva (tālr.27708577), 306.kab.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Kristīne Nikolajeva

12:30-16:30

 

12:30-16:30

12:30-16:30

 

Skoloājs logopēds 

Māra Priedīte - Abricka (tālr.29985016 ), 218.kab.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Pārtraukums

Māra Priedīte-Abricka

9:30-17:00

9:30-17:30

9:30-17:00

9:30-17:00

9:30-16:30

12:00-12:30

 

 

 

 


Psihologs
Maija Celmiņa - Skricka
(tālr.29714523), 318. kab

Konsultācijas vecākiem notiek ar iepriekšējo sazināšanos ar e-klases pasta palīdzību vai telefoniski.

DIENA

DARBA LAIKS

PIEŅEMŠANAS LAIKI

Pirmdiena

9.30  – 18.00

15.00  – 17.00

Otrdiena

8.45  – 16.00

10.00  – 13.00

Trešdiena

--------

---------

Ceturtdiena

8.00  – 15.00

10.00  – 13.00

Piektdiena

8.45  – 16.00

13.00  – 15.00

 


Sociālais pedagogs

Mārīte Laizāne (tālr. 29619926), 330. kab

 

Darba laiks

Pārtraukums

Pirmdiena

10.00 - 16.00

16.00 - 18.00 konsultācijas vecākiem

12.00 - 12.30

Otrdiena   

9.00 - 16.00

12.00 - 12.30

Trešdiena 

8.00 – 16.00

12.00 - 12.30

Ceturtdiena  

9.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Piektdiena

9.00 – 15.00

 


Speciālais pedagogs

Velga Mikena (tālr.29560358), (213. kab)

Pirmdiena

-

 

Otrdiena

8:00-8:40 konsultācijas vecākiem

8:40-16:05

Trešdiena

8:00-16:05

 

Ceturtdiena

8:00-8:40 konsultācijas vecākiem

8:40-16:05

Piektdiena

8:00-8:40 konsultācijas skolotājiem

8:40-16:05


Medicīnas māsa

Daina Buļa (tālr. 28813397), (medpunkts 1.stāvs)
Darba laiks / Pieņemšanas laiks:
Darba dienās 07.30 - 11.00, 11.30 - 16.00