ESF_logoPumpurs_logo

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) Rīgas Pļavnieku pamatskolā tiek īstenots jau trešo mācību gadu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno projektu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 

 

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.