Eiropas Sociālā fonda projekts

https://www.r64vsk.lv/storage/app/media/karjeras_izglitiba/karjeras%20logo.jpg

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

MĒRĶIS:
Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības:
  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti:
Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

2021./2022. māc. g. īsteno multidisciplinārā joma, STEM un vides joma - pedagogu palīgi / otrais pedagogs. Talantu programma (STEM un vides joma). Mācīšanās grupas (STEM un vides joma, multidisciplinārā joma).

Īstenošanas laiks: 
01.01.2017. – 31.05.2023.

 


 

Rīgas Pļavnieku pamatskolā jau piekto mācību gadu tiek īstenots

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 Pedagogu un izglītojamo skaita izmaiņas  kopš 2017./2018. māc. g.

2020./2021. māc. g. skolā īstenotās aktivitātes mācību satura jomā:

  1. Apgūstamās prasmes darbam ar IKT
  2. “Dabas pētnieki”
  3. Darbs ar talantīgiem skolēniem matemātikā
  4. Datorikas nodarbības
  5. Nodarbības individualizētam mācību atbalstam ķīmijā
  6. Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

Nodarbību ciklā «Apgūstamās prasmes darbā ar IKT» izglītojamie attīsta izpratni par tehnoloģijām, cilvēka ikdienas dzīvi, saimniecisko darbību un vidi.

Video «Kas ir algoritms?» to varam parādīt katram interesentam!

https://eduriga-my.sharepoint.com/personal/glule_edu_riga_lv/Documents/Attachments/IKT_.mp4

 

Projektā atbalstāmās darbības
2021./2022. mācību gada un 2022./2023.mācību gada periodā

kom_pr