Uzņemšanas noteikumi

Skolēnu reģistrēšana mācībām Rīgas Pļavnieku pamatskolā

Nepieciešamie dokumenti bērna reģistrācijai 1. klasē:
1. vecāka personu apliecinošs dokuments ;
2. vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
3. bērna dzimšanas apliecības kopija (līdzi ņemot dokumenta oriģinālu salīdzināšanai).

Pēc paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu skolā iesniedzami šādi dokumenti:
1. medicīniskā karte 026/u;
2. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskajām vakcinācijām;
3. izziņa no pirmsskolas iestādes par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.

Iesniegums (veidlapa) pretendentu reģistrēšanai uz 1.klasi

Skolēnus uzņem vispārējās pamatizglītības programmā 1. - 9. klasēs bez iestājpārbaudījumiem visa gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pārrunām ar administrāciju par skolēna sekmēm.

Rīgas Pļavnieku pamatskolas Pamatizglītības programma

Nepieciešamie dokumenti bērna reģistrācijai 2. - 9.klasēs:
1. vecāku iesniegums;
2. bērna liecība par iepriekš iegūto izglītību;
3. skola izsniedz izziņu dokumentu saņemšanai no iepriekšējās mācību vietas.

Skolēnu vasaras brīvlaikā dokumentus iespējams iesniegt lietvedībā no 9:00 līdz 15:00. Iepriekš lūdzam sazināties ar skolas sekretāri (tālr. 67246868) un vienoties par tikšanās laiku.